fbpx

Jägersro-debatten raser igen!

Debatten omkring Skånska Fältrittklubbens opsigelse af aftalen vedrørende galopsportens fremtid på Jägersro er langt fra slut endnu.


Efter en periode uden den store opmærksomhed, har Skånska Travsällskapet den 20. januar udsendt nedenstående pressemeddelelse, hvor foreningen lader deres frustration skinne igennem overfor både spilleselskabet ATG og travsportens egen centralorganisation.

“Vi finder det især urimeligt, at Svensk Travsport bakker op om et synspunkt, der indebærer at Jägersro Trav hindres i sin udvikling på bekostning af en midlertidig platform for Svensk Galopp”, står der bl.a. frit oversat til dansk i meddelelsen.

Brev til ATG
Den 21. december modtog Skånska Travsällskapet et brev fra ATG omkring hele Jägersro-miseren. Bestyrelsen i STS offentliggør sammen med pressemeddelelsen ligeledes deres svar til ATG, hvor der ikke lægges fingre imellem hverken forholdet mellem trav- og galopsporten på Jägersro, eller STS’ fortsatte mening om den gyldige opsigelse af Jägersro-aftalen, der sidenhen blev trukket tilbage af Skånska Fältrittklubben.

Herunder kan du læse pressemeddelelsen fra STS – længere nede findes desuden foreningens svarbrev til ATG.

Med anledning av Skånska Fältrittklubbens uppsägning av Jägersro-avtalet den 12 september 2011 gav Skånska Travsällskapets Höstmöte styrelsen i uppdrag:

att – höstmötet accepterar Skånska Fältrittklubbens uppsägning av JTG-avtalet och

att inget nytt avtal träffas avseende tävlingsverksamheten för galoppsporten på

Jägersro

att styrelsen får i uppdrag att utreda de ekonomiska och tekniska konsekvenserna

vid anläggandet av en 1400 meters travbana, med förutsättning av etablering

hösten/vintern 2012/2013, som är tävlingsbar under 2013

att det för finansiering av projektet bör övervägas kommersialisering av mark-

områden som styrelsen finner lämpliga i en omfattning som krävs för genom-

förandet

att Styrelsen inte skall gå in i omförhandling om JTG-avtalet

Detta uppdrag låg väl i linje med det påbörjade visionsarbetet inom styrelsen. Travsporten är i stort behov av nya utmaningar.

Som första travbana i landet har vi nu möjligheten att utveckla såväl den sportsliga delen av verksamheten som den publika delen. Travtävlingar på en 1400 meters bana med Sveriges längsta upplopp på över 300 meter blir för publiken attraktivare och spelvänligare samtidigt som bansträckningen blir skonsammare för hästarna. Alla aktiva och veterinärexpertis har lovordat detta initiativ som i högsta grad motsvarar dagens och morgondagens travhästars krav på en skonsam tävlingsbana.

Det stora intresset inom Sverige såväl som i Europa för detta projekt kommer att innebära att fler, bättre och friskare hästar tävlar på Jägersro – banan mitt i Europa.

Skånska Travsällskapets styrelse har med besvikelse noterat att spelbolaget ATGs hot om repressalier mot Jägersro trav & galopp finner stöd hos travsportens egen central-organisation. Särskilt orimligt synes det oss vara att Svensk Travsport stödjer en uppfattning som innebär att Jägersro trav hindras i sin utveckling till förmån för en tillfällig plattform för Svensk Galopp så länge de önskar.

Skånska Fältrittklubbens uppsägning av samarbetsavtalet inom Jägersro trav & galopp har genom efterhandskonstruktioner signerade Svensk Galopp medfört att intrycket har uppstått att Skånska Travsällskapet ”kastar ut” galoppen.

Vi vill med bestämdhet framhäva att så inte är fallet. Avtalet upphör således den 30 sep 2012 som en konsekvens av Skånska Fältrittklubbens giltiga uppsägning av avtalet.

Slutligen kan vi fastslå att Jägersro trav & galopp som organisation har spelat ut sin roll.

Malmö den 20 januari 2012

Skånska Travsällskapet

Styrelsen

Kerstin Peterson Brodda Kristian Ståhl Göran Falk Claes Englund Anders Lindfors Bertil Nilsson Björn Sederblad

—————————–

Till

AB Trav & Galopp

161 89 STOCKHOLM


STS styrelse har följande svar på ATG:s brev av den 21 dec 2011 ställt till styrelserna för STS och SFK

JTG:s bakgrund


Bakgrunden till JTG:s bildande var att ATG såg stora synergieffekter i att bara ha en operativ organisation för både travet och galoppen på Jägersro och ville att föreningarna skulle fusioneras. Varken Skånska Travsällskapet, STS, eller Skånska Fältrittklubben, SFK, ville fusionera sin förening med den andra. Förhandlingarna ledde så småningom till att det ingicks flera olika avtal, där huvudavtalet var ett avtal mellan STS, SFK, ATG och JTG som parter. I detta avtal reglerades hur samarbetet mellan parterna skulle äga rum.

Samarbetet skulle bedrivas i den nybildade ideella föreningen JTG, som genom utformningen av sina stadgar, trots att en ideell förening definitionsmässigt ska vara öppen, i praktiken aldrig kan få andra medlemmar än STS och SFK. ATG ville som nämnts att STS och SFK skulle fusioneras och ville inte acceptera att parterna bildade ett bolag oavsett bolagsform för ändamålet. Lösningen blev då bildandet av JTG, där det ovan nämnda huvudavtalet var att betrakta som ett uppdragsavtal för JTG att fullgöra det samarbete som reglerades i avtalet. Det nämnda huvudavtalet skrevs sedan om 2002 med samma syfte med samma parter.

Huvudavtalet var således en förutsättning för att JTG skulle kunna bedriva sin verksamhet.


Samarbetet mellan STS och SFK genom JTG

Trots STS:s och SFK:s initiala motstånd mot att ha en gemensam organisation för att driva tävlingsverksamheten på Jägersro har samarbetet i snart 30 år fungerat på ett för båda parter gynnsamt sätt både ekonomiskt och sportsligt, vilket lett till att Jägersro i dag både inom travet och inom galoppen nått betydande sportsliga framgångar.

Självklart har det av och till funnits motsättningar mellan ”travledamöterna” och ”galoppledamöterna” i JTG:s styrelse, men de har alltid kunnat lösas på ett konstruktivt sätt. Från galoppens sida har med jämna mellanrum framförts synpunkter på att den ekonomiska regleringen mellan parterna är till galoppens nackdel. Ibland har detta efter gemensamma genomgångar lett till vissa justeringar i fördelningen av kostnaderna, men oftast har det visat sig att parterna funnit fördelningen vara rättvis. Senast det gjordes en sådan ekonomisk genomgång där parterna blev överens om fördelningen var 2009.

I JTG:s styrelse finns som bekant både representanter för travet och galoppen. Diskussionerna har många gånger inneburit att man hittat bra lösningar. Även om det enligt JTG:s stadgar ska vara sju travrepresentanter och tre galopprepresentanter har det alltid varit så att travrepresentanterna röstat i enlighet med galopprepresentanternas uppfattning i galoppfrågor. Galopprepresentanterna har på samma sätt med ett undantag röstat med majoriteten av travhästrepresentanterna i travfrågor.


SG:s nya stadgar

SG antog häromåret nya stadgar. SFK hade i strid mot gällande stadgar för JTG själva utsett delegater till stämmorna som röstade fram SG:s nya stadgar. SFK:s delegater röstade för antagandet av de nya stadgarna.

SG:s nya stadgar innebär att galoppsportens verksamhet i Sverige ska centraliseras till SG. Det är möjligt att man för galoppsporten härigenom kan uppnå organisatoriskt positiva synergieffekter och att man får bättre möjligheter att föra ut galoppsporten till en bredare allmänhet. Problemet är bara att SG:s centralisering av galoppverksamheten strider både mot det tidigare nämnda huvudavtalet för samarbetet mellan STS och SFK och JTG:s stadgar. För att ta några exempel så skickas enligt huvudavtalet galoppens ATG-medel direkt till JTG, vilket SG/SFK vill ändra på.

Enligt JTG stadgarna ska JTG driva galoppsporten på Jägersro, bestämma medlemmarnas tävlingsverksamhet, ha sju styrelseledamöter utsedda av STS och tre styrelseledamöter utsedda av SFK, utse representanter till SG:s stämma och ha en VD med därtill hörande personal exempelvis en galoppsportchef. Även dessa punkter i stadgarna vill SFK ha ändring på.

När SG antagit sina nya stadgar blev det en omöjlighet för SFK:s representanter i JTG:s styrelse att bedriva ett meningsfullt arbete när man både skulle följa SG:s stadgar och huvudavtalet för JTG/JTG:s stadgar, då innehållet i handlingarna strider mot varandra.

För att försöka lösa detta problem på ett för alla parter bra sätt fördes förhandlingar mellan travrepresentanterna och galopprepresentanterna inom JTG:s styrelsearbete under 2010. Styrelsen gav då styrelseledamoten Claes Englund och JTG:s VD Lars-Åke Mårtensson i uppdrag att utforma ett förslag till avtal mellan JTG och SG som skulle lösa och klargöra vilka frågor som skulle skötas av SG och vilka som skulle skötas inom JTG. SFK-representanterna i JTG:s styrelse Jacqueline Henriksson och Christer Ljung motsatte sig vid ett styrelsemöte i JTG 2010-11-22 att det av Englund/Mårtensson utarbetade förslaget skulle skickas till SG.

I stället presenterade de en skriftlig överenskommelse mellan SG och SFK som berörde en del av de frågor som fanns upptagna i Englund/Mårtenssons förslag. På fråga från styrelsens ordförande förklarade Jacqueline Henriksson att det nu inte fanns några hinder för SFK att följa JTG-avtalet och dess dittillsvarande tillämpning.

Genom det som kom fram vid styrelsemötet i november 2010 verkade alla motsättningar vara lösta och vi skulle kunna se fram mot att samarbetet på nytt skulle kunna fungera lika bra som det gjort tidigare.

Tyvärr blev det ingen förbättring i styrelsearbetet i JTG 2011. Vid styrelsemötet 2011-09-12 framförde Jacqueline Henriksson att SFK avsåg att säga upp JTG-avtalet till 2012-09-30. Avtalet behövde förhandlas om så att det stod i överensstämmelse med SG:s stadgar. Det behövdes ändringar som avsåg ekonomiska frågor, sportsliga frågor och beslutanderätten i JTG, allt frågor som det redan förhandlats om 2010.

Vid styrelsemötet klargjorde travrepresentanter att om man ville förhandla om avtalet behövde det inte sägas upp, att en eventuell uppsägning betraktades som en så extraordinär åtgärd att den skulle komma att behandlas på STS:s höstmöte och att man vädjade till SFK:s medlemmar att tänka sig för noggrant innan man sa upp avtalet. På ordförandens fråga till Jacqueline Henriksson om inte en uppsägning måste behandlas på en stämma hos SFK erhölls svaret att det inte behövdes.

Några dagar efter styrelsemötet erhöll JTG och STS en uppsägning av avtalet från SFK. Som alla vet står det i uppsägningen att den görs för ”omförhandling”. Frågan uppkom naturligtvis genast vad som avsågs med detta.

Normalt är en uppsägning av ett avtal alltid en uppsägning, men det finns undantag från detta. T ex kan man på vissa villkor säga upp nyttjanderättsavtal för omförhandling och ändå ha nyttjanderätten kvar. Likaså kan en uppsägning vara ogiltig om en part av den andra parten provocerats att säga upp avtalet. Det sistnämnda förekommer framförallt beträffande anställningsavtal.

I det här fallet har man inte i sin uppsägning gjort någon antydan till att man anser det vara ett nyttjanderättsavtal utan anger helt korrekt att det är ett samarbetsavtal man säger upp. Man uppfyller inte heller de formalia som en uppsägning enligt nyttjanderättslagarna normalt ska ha. Man kan inte heller påstå att man provocerats till uppsägningen, tvärtom har man varnats för det och blivit erbjudna förhandlingar utan uppsägning. Man har också klargjort att man haft mandat till uppsägningen.

Mot ovanstående bakgrund var STS:s styrelses slutsats att det gjorts en uppsägning som syftat till att få igenom alla ändringar som SFK ville ha i huvudavtalet och JTG:s stadgar annars skulle huvudavtalet mellan parterna och JTG:s verksamhet upphöra 2012-09-30. Som nämnts ovan är det avtalet som ger JTG sitt uppdrag. Utan avtal kan JTG inte bedriva någon verksamhet.

STS:s styrelses slutsats hur uppsägningen ska tolkas har sedan styrkts både av att det kommit till styrelsens kännedom att SG redan i somras försökt få ATG som är avtalspart i JTG-avtalet att säga upp JTG-avtalet och att SG:s och SFK:s ordförande rekognoserat olika platser att förlägga galoppens tävlingsverksamhet i Skåne.

Enligt STS:s styrelses mening har mot ovanstående bakgrund avtalet sagts upp av SFK och den uppsägningen är juridiskt bindande och kan inte så som skett tas tillbaka ensidigt av SFK.


STS:s styrelses uppdrag

STS:s höstmöte beslutade att acceptera uppsägningen och gav styrelsen i uppdrag att utreda en 1 400 meters travbana och kostnaden samt finansieringen av en sådan. Detta arbete har påbörjats inom styrelsen och kommer att presenteras vid den kommande extra stämman 2012-02-15. Stämman gav också STS styrelse beskedet att inte förhandla med SFK.

STS styrelse har genom höstmötets beslut inget mandat att fatta några beslut som står i strid med höstmötets beslut.


STS:s styrelses svar på ATG:s frågor

  1. Höstmötets accepterande av SFK:s uppsägning av huvudavtalet innebär att SFK efter 2012-09-30 inte längre kommer att kunna bedriva någon tävlingsverksamhet på Jägersro. Fattar den extra stämman 2012-02-15 beslut om att det ska anläggas en 1 400 meters travbana på Jägersro kommer det dessutom att vara fysiskt omöjligt att arrangera galopptävlingar på Jägersro.
  2. De ekonomiska konsekvenserna som uppstår om samarbetet mellan travet och galoppen upphör på Jägersro finns beskrivet i Bilaga 1. Genom SFK:s uppsägning av samarbetsavtalet rörande Jägersro mister travsporten på Jägersro de ekonomiskt positiva synergieffekter som samarbetet med galoppen inneburit, medan SFK i stället genom centraliseringen av sin verksamhet till SG rimligtvis måste komma iekonomiska situation som den man har i dag.
  3. STS:s styrelse kan inte ha någon annan uppfattning än den som höstmötet beslutat, nämligen att det inte kommer att finnas någon möjlighet till övergångsarrangemang för galoppen på Jägersro.

Skånska Travsällskapet

Kerstin Peterson-Brodda

Ordförande

Malmö, den 10 januari 2012

Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top